Privacy

Per 25 mei 2018 geldt overal in de Europese Economische Ruimte (EER) dezelfde privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. Het doel van de AVG is individuen controle te geven over de verwerking van hun eigen persoonsgegevens.

Schouten Computers en de AVG

De AVG legt aan partijen die persoonsgegevens verwerken verschillende verplichtingen op afhankelijk van de rol die zij bij de verwerking vervullen. Schouten Computers vervult verschillende rollen ten aanzien van de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Schouten Computers als verwerkingsverantwoordelijke

Voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verwerken van onze klanten (voor zover dit natuurlijke personen zijn), hun medewerkers, bezoekers van onze website, dienen wij te worden aangemerkt als de Verwerkingsverantwoordelijke. Wij bepalen immers conform de bepalingen van de AVG het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld het factuuradres van een klant vast om hem een factuur te kunnen sturen en als iemand heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, leggen wij het e-mailadres van deze persoon vast zodat wij hem de nieuwsbrief ook daadwerkelijk kunnen sturen.

Bij de verwerking van de hierboven bedoelde persoonsgegevens moeten wij ons houden aan de verplichtingen die de AVG oplegt aan verwerkingsverantwoordelijken. De wijze waarop wij dit doen, leest u in onze Privacyverklaring.

Schouten Computers als verwerker

Voor wat betreft de administratiegegevens die onze klanten in onze online diensten vastleggen, dient Schouten Computers  te worden aangemerkt als verwerker en de klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Een klant die in opdracht van zijn eindklant een administratie voert in onze online diensten is op zijn beurt weer een verwerker van zijn eindklant.

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers dienen op grond van de AVG een schriftelijke overeenkomst te sluiten waarin de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerker conform de eisen van de AVG wordt geregeld. Deze overeenkomst is verder vormvrij. Wij hebben ervoor gekozen deze zogenaamde verwerkersovereenkomst 1.2 op te nemen in een bijlage bij de Algemene Leveringsvoorwaarden  die op alle leveringen van onze online diensten van toepassing zijn. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, gaan onze klanten ook akkoord met de inhoud van de verwerkersovereenkomst 1.2.

In situaties waar branchespecifieke eisen worden gesteld aan de verwerkersovereenkomst die niet zijn opgenomen in onze Verwerkersovereenkomst 1.2, kan een individuele verwerkersovereenkomst 2.0 worden opgesteld.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij info@schoutencomputers.nl.